วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การสอนแบบโครงงานข้าพเจ้าเลือกการสอนแบบโครงงานเพราะ  ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
นักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงาน  ได้รวบรวมความรู้ลงในหนังสือเล่มเล็กด้วยมือของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น