วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พุทธวจน


พุทธวจน
        พุทธวจน  เป็นคำพูด  คำสอน  จากพระพุทธเจ้า  ที่ช่วยเตือนสติชาวพุทธให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  การศึกษาเกี่ยวกับพุทธวจน  จึงถือเป็นเครื่องช่วยให้เราเข้าใจพระพุธศาสนามากขึ้น  และมีหลักการดำเนินชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  พระพุทธวจนที่ควรศึกษา
ในเบื้องนั้น  ขอชาวพุทธ  เปิดอ่านหน้าต่อไป    
 อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ  (อัต-ตา-หิ-อัต-ตะ-โน-นา-โถ)
       แปลว่า  ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
        เราจะต้องพึ่งตนเอง  คือ  ทำสิ่งต่าง ๆ  ด้วยตนเอง  ไม่คอยให้ผู้อื่นทำให้  เพราะผู้อื่นไม่สามารถที่จะให้เราพึ่งตลอดเวลา
       ตนแลเป็นที่พึ่งของตน  จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ)
                   แปลว่า  คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
                   ความบากบั่น  ความเพียรพยายาม  จะช่วย
ให้คนเราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ  ในการดำเนินชีวิตไปได้  ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตาม  จะต้องประกอบด้วยคุณธรรม  คือ  ความเพียร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น